บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

ปูนขาว แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเซีย

ธาตุอาหาร
LIMESTONE

วิธีการใช้

  • ปรับสภาพดินเป็นกรด :: หว่านกระจาย ปูนขาวเอเซีย ให้ทั่วบริเวนในอัตรา 1.0 กก./พื้นที่ 5-10ตารางเมตร
  • ปรับสภาพน้ำ ,เพิ่มค่า อัลคาไลนิติ้ alkalinity : ใช้อัตรา 5-10 กก./ไร่ หรือแล้วแต่สภาพ pHดิน/ น้ำ
  • วัสดุรองพื้น , แก้ปัญหาบริเวณที่มีความชื้นของวัสดุรองพื้นมากกว่า 30% , หลีกเลี่ยงการหมักของกลุ่มจุลินทรีย์ : ใช้อัตรา 1กก./พื้นที่ 5-20ตารางเมตร

ปูนขาว แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เอเซีย // Calcium hydroxide Ca(OH)2
‘ใช้ได้ดีกลับ พืชสวน ไร่นา บ่อกุ้ง บ่อปลา’
เป็นวัสดุที่มีเนิ้อบริสุทธิ์สีขาว มีสภาพเป็นด่างแก่ เมื่อละลายน้ำมี pH ประมาณ 14 ใช้ในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน น้ำ วัสดุ รองพื้น
เพื่อให้มีความเป็นด่างมากขึ้น โดยทำปฏิกิริยา
CaO + H2O —– >
Ca(OH)2 —– > Ca++ + 20H –

คุณสมบัตหลัก
1. pH 14
2. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน น้ำ วัสดุรองพื้น
3. แก้ดินเปรี้ยว

ประโยชน์
1. ใช้ปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินเปรี้ยว มีค่า pH ต่ำกว่า 6.5 เพื่อให้มีความสมดุลของดินเหมาะต่อการเจริญของพืช การดูดขับของราก และการใช้แร่ธาตุต่างๆ ในดิน
2. ใช้เพื่อการปรับสภาพของน้ำ ที่มีค่า pH ต่ำ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของแพลงตอนก์พืช แพลงตอนก์สัตว์ หรือพืชในน้ำปกติทั่วไป
3. ใช้เพื่อช่วยในการควบคุมสภาพของวัสดุรองพื้นในการปูรองพื้นเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์ ทางการเกษตรต่างๆ เช่น พื้นแกลบ ฟาง ขี้กบ ฯลฯ ให้มีสภาพเป็นด่างเพื่อลดปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
ช่วยลด หรือเจือจาง ความเป็นพิษของสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่ปนมากับมูลสัตว์ ในฟาร์ม เช่น ฟาร์มไก่, สุกร
ปรับสภาพของวัสดุรองพื้นให้เป็นด่าง เพื่อไม่ให้เกิดขบวนการหมัก เนื่อจากสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ อยู่อาศัยหรือการทำงานของจุลินทรีย์ต่างๆ
ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ในวัสดุรองพื้นจากขบวนการหมัก (fermentation)
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการสร้างแก๊สพิษต่างๆ ทั้งจากขบวนการที่จุลินทรีย์ตามพื้น ใช้ออกซิเจน(aerobic condition) เช่น แอมโมเนีย ฯลฯ หรือไม่ใช้ออกซิเจน anaerobic condition) เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ ฯลฯ
ช่วยลดผลกระทบจากแก๊สพิษ ต่อปัญหาของระบบการเดินหายใจของสัตว์ต่างๆ
ลดปัญหาการเพาะ ฟัก ของไข่แมลงวัน ไร แมลงปีกแข็ง ในวัสดุรองพื้น

ขนาดบรรจุ : 20กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [50 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน”