บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

แคลไซท์สตาร์

ส่วนประกอบ

แร่แคลเซี่ยม

ขนาดและวิธีใช้

  • ช่วงเตรียมบ่อทำสีน้ำ ใช้อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
  • ช่วงระหว่างการเลี้ยง ใช้อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่
  • ช่วงการลอกคราบกุ้ง ใช้อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

แคลไซท์สตาร์ ผลิตจากแร่แคลเซี่ยมชนิดพิเศษ เกรด A

ประโยชน์

  • ปรับสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ของพื้นบ่อและน้ำของให้คงที่
  • ช่วย รักษาสภาพพื้นบ่อและ สภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง
  • ช่วย ในการแข็งตัวของเปลือกกุ้ง
  • ช่วย ควบคุมสีน้ำ”