บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด 94/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
Line ID:  @asiagroup_kaset

เวก้า ตราต้นกล้า

ส่วนประกอบ:

 • มาร์ล 60%
 • โดโลไมท์ 20%
 • ซีโอไลท์ 20%

พืชที่แนะนำ และอัตราการใช้:

 • ระยะเตรียมดิน/ รองพื้นก่อนปลูก: หว่านทั่วแปลง ไถกลบ 50-100 กก./ไร่
 • ข้าว: ใส่ระยะก่อนออกรวง 1 เดือน หว่านทั่วแปลง 50 กก./ไร่
 • ข้าวโพด: ใส่เมื่ออายุ 1-2 เดือน หว่านทั่วแปลง 50 กก./ไร่
 • อ้อย: ใส่เมื่ออายุ 3-4 เดือน หว่านทั่วแปลง 50-100 กก./ไร่
 • มันสำปะหลัง: ใส่เมื่ออายุ 3-4 เดือน หว่านทั่วแปลง 50-100กก./ไร่
 • ยางพารา: ใส่เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • ปาล์มน้ำมัน: ใส่เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • ไม้ผล: รองก้นหลุม หรือ เมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป รอบทรงพุ่ม, แล้วพรวนดินกลบ ทุกๆ 5-6เดือนครั้ง 1-3 กก./ต้น
 • พืชผัก: ใส่เมื่ออายุ ก่อนได้ผลผลิต 1 เดือน หว่านทั่วแปลง 30-50 กก./ไร่

**หมายเหตุ** อัตราการใช้ให้ดูตามความเหมาะสมของดินและพืชแต่ละชนิด สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

เวก้า ตราต้นกล้า สารปรับปรุงดิน // VAGA Soil amendment เพื่อยกระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ให้เหมาะแก่การเพาะปลูก

 • ปรัยสมดุลย์ ฟื้นฟูดิน ,ใช้ได้กับแปลงเกษตร ทุกชนิด

คุณสมบัติ: ช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดิน

ประโยชน์:

 1. ช่วยฟื้นฟูดินให้ ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี
 2. ปรับสมดุลของดิน ระบบรากแข็งแรง
 3. พืชเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกชนิด

วิธีเก็บรักษา: เก็บในสถานที่ที่แห้ง ไม่เปียกชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก และควรพ้นจากแสงแดด
คำเตือน: ห้ามรับประทาน
อาการเกิดพิษ: ในกรณีที่เข้าตา อาจก้อให้เกิด อาการระคายเคือง
วิธีแก้พิษ: ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา

ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ย ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ขนาดบรรจุ : 50กก./กระสอบ
ราคาที่ตั้งเป็นราคา ต่อตัน [20 กระสอบ] / ราคาหน้าโรงงาน